קטגוריה: אופיס

עבודה עם עיצוב באקסל מתוך סיכום קורס באוניברסיטה הפתוחה

התייחסות כללית

 • תא
  • כל מלבן נקרא תא
  • לכל תא יש שם (עמודה+ שורה)
  • שם התא שנמצאים בו נמצא גם בפינה השמאלית עליונה למטה
 • שורת הנוסחאות נמצאת למעלה:     שורת הנוסחאות =
 • באופן אוטומטי יש שלושה גליונות- אפשר להוסיף עוד מספר רב של גליונות
  • מינימום גליונות =1

קיצורי דרך- עיקריים

 • גם נמצאים בסיכום נפרד של ישראל

I תנועה בגיליון

תנועה בתוך שורה
תא אחד ימינה è
תא אחד שמאלה ç
תחילת שורה Ctrl + è
סוף שורה Ctrl + ç

תנועה בתוך עמודה

תא אחד למטה ê
תא אחד למעלה é
תחילת עמודה Ctrl + é
סוף עמודה Ctrl + ê

תנועה בכל הגיליון

ראש הגיליון Ctrl + Home
פינה שמאלית תחתונה של נתוני הגיליון Ctrl + End
מסך אחד למטה Page Down
מסך אחד למעלה Page Up
מסך אחד שמאלה Alt + Page Up
מסך אחד ימינה Alt + Page Down

II תנועה בין גיליונות

תנועה לגיליון מסויים :לחיצה אחת על הלשונית המייצגת את הגיליון

תנועה סידרתית בין גיליונות: לחיצה על אחד הלחצנים הנמצאים בתחתית המסך.

III  תנועה בין תאים – F5 או רישום כתובת התא  בתיבת הכתובת.

IV סימון

תא בודד לחיצה אחת על התא הרצוי
עמודה שלימה לחיצה על מציין העמודה
מספר עמודות לחיצה על מציין העמודה הראשונה וגרירת העכבר
שורה שלימה לחיצה על מציין השורה
מספר שורות לחיצה על מציין השורה הראשונה וגרירת העכבר
מספר תאים רצופים לחיצה על התא הראשון וגרירת העכבר לתא האחרוןאו לחיצה על התא הראשון,  החזקת מקש SHIFT לחוץ ולחיצה על התא האחרון ברצף.
מספר תאים בודדים לא רצופים לחיצה על תא אחד החזקת מקש CTRL לחוץ ולחיצה על תאים נוספים.

תחום נתונים

לחיצה על המקשים  * +  CTRL
כל הגיליון לחיצה על הריבוע שבקצה הימני של מצייני העמודות והשורות.

V מה קורה כשהתא צר מלהכיל את הכיתוב בתוכו

 • אם תא צמוד ריק, אז הוא מציג את האינפורמציה עליו
 • אם התא הצמוד מלא אז התא הנ"ל מציג רק את האינפורמציה שנכנסת לתוכו

VI שינוי רוחב עמודה

א.  הצבת מצביע העכבר על הגבול השמאלי של מציין העמודה שינוי צורת מצביע העכבר לקו
עם חץ דו כיווני   וגרירת שולי העמודה ימינה או שמאלה להרחבה או הצרת העמודה התאמה.

ב.  תפריט עיצוב. / עמודה/ רוחב/ הקלדה

ג. העמודה שמעוניינים להרחיב, עומדים בגבול השמאלי שלה עם העמודה הסמוכה, ו 2 הקלקות מהירות – הדבר ירחיב את העמודה לרוחב של התא הרוחב ביותר.

VII שינוי גובה שורה

א.  הצבת מצביע העכבר על הגבול התחתון של מציין השורה שינוי צורת מצביע העכבר לקו עם
חץ דו כיווני   וגרירת שולי השורה למעלה או למטה להרחבה או הצרת השורה בהתאמה.

ב.  תפריט עיצוב.

VIII הוספת עמודה

א.      סימון העמודה שמימין לה יש להוסיף עמודה חדשה

תפריט הוספה ß  עמודות

ב.      להוספת מספר עמודות יש לסמן עמודות כמספר העמודות להוספה.

IX הוספת שורה

א.      סימון השורה שמעליה יש להוסיף שורה חדשה

תפריט הוספה ß  שורות.

ב.   להוספת מספר שורות יש לסמן שורות כמספר השורות להוספה.

X הקפאת שורות / עמודות

¨            הקפאת שורות ועמודות מתבצעת כשיש צורך לנוע בגיליון לאורך או לרוחב , ורוצים
לראות את כותרות העמודות או את כותרות השורות מכל תא בגיליון.

¨            בוחרים בתא, העמודה שמימינו תוקפא, והשורה שמעליו ß תפריט "חלון" ß "הקפא
חלוניות" .

¨            לביטול הקפאת חלוניות ß תפריט "חלון" ß "בטל הקפאת חלוניות".

XI הסתרת שורות / עמודות

¨            כשרוצים להסתיר נתונים מסויימים ניתן להסתיר שורות או עמודות שלימות

¨            הסתרת שורה/עמודה:סימון העמודות / השורות להסתרה ß עיצוב תאים ß עמודה /
שורה ß "הסתר"

¨            ביטול הסתרת שורה/עמודה: סימון השורות מעל ומתחת לשורה המוסתרת/ סימון
העמודות משני צדדי העמודה המוסתרת ß עיצוב תאיםß "בטל הסתרה"

XII מרכוז תאים

XIII סימון התאים למרכוז אנכי או אופקי ולחיצה על הלחצן

XIV עיצוב תאים

א.      סימון התא או התאים לעיצוב

תפריט עיצוב ß  תאים

ב.

בחירת  נושא העיצוב ע"י סימון האפשרות הרצויה.

XV גרירה דרך להעתיק נוסחה או פונקציה

 • לסמן את התא, בתא למעטה מצד שמאל מופיע ריבועון קטן, ואותו אפשר לגרור
  • (יש לשים לב האם התא מקובע ב דולר או שלא)

XVI תוויות

 • אם אני רוצה שהאקסל יתייחס למספר (למשל שנה) כאל תווית, ולא  כאל ספרות  אפשר להקליד לפני הספה גרש בודד (')
 • הגרש לא יוצג בתא

עיצוב

XVII גבולות

 • בתחילה יש לבחור את התאים :
   • CTRl + בחירה
   • CTRl + בחירה
   • וכד'
 • לאחר מכן: עיצוב/ תאים/ גבול
   • לבחור סגנון קו
   • לבחור קו מתאר (אמצעי)

XVIII הוספת רקע

 • לבחור את התאים
 • עיצוב/ תא / תבניות

XIX מיזוג תאים- להפוך לתא אחד

 • לבחור את התאים
 • עיצוב/ תא/ ישור
  • בבקרת טקסט לרשום מיזוג תאים

XX להפוך לאחוזים

 • עיצוב/ תא/ מספר/
 • ולבחור אחוזים (או דבר אחר)

XXI לראות כותרות מבלי להרחיב את העמודה

 • עיצוב/ תא/ יישור
  • לסמן גלישת טקסט
 • (אפשר גם לשים את הטקסט במקומות שונים בתא)

XXII "עבר / "נכשל" בצבעים שונים

 • נסמן
  • "עבר" בכחול
  • "נכשל" באדום
 • עיצוב/ עיצוב מותנה/ ולסמן

ערך התא

שווה ל..

נכשל (בלי מרכאות)

לצין את התבנית המתאימה (כולל צבע)

ערך התא שווה ל.. עבר (בלי מרכאות)
לצין את התבנית המתאימה (כולל צבע)

עבודה עם גליונות

(כל הדוגמאות מתייחסים לספריה שיעור שלישי אקסל, בקובץ "ישראל תרגיל 3", )

 • צריך ליצור תלות בין הנתונים במעבר מגיליון לגיליון

XXIII העברת מספר מגיליון לגיליון

  • דוגמא: התייחסות לגיליון ריכוז לפי שנים לתא C4
   • הולכים לתא בגיליון 2003 מעתיקים אותו וחוזרים לתא שאליו רוצים להדביק (D4)
   • בצורה דומה אפשר להעתיק ולהדביק עמודה שלמה וכד'

XXIV העברת נוסחא מגיליון לגיליון- כך ששינוי בגילוי המקור ישפיע על הגיליון הנוכחי

 • דוגמא: התייחסות לתא D4
 • כותבים "="
 • הולכים לתא המתאים בגיליון שמעוניינים להעתיק ממנו את הנוסחה ומאשרים (רושמים V)

XXV הגיליון נוכחי מחשב חישובים על נתונים מגליון קודם

 • דוגמא התיחסות לתא C15

XXVI העברת הנוסחא עצמה מגליון לגיליון

 • הכוונה היא להעביר את הנוסחה מגיליון לגיליון, בלי קשר לשינויים שיעשו בגיליון המקור
 • עושים העתק הדבק רגיל, אבל בגיליון שמעוניינים להעתיק ממנו מסמנים קודם קונטרול+ "~"

תרשימים

 • הולכים לאשף התרשימים (הוא נמצא באייקון על הלוח הרגיל)

חזרה לעבודה עם אופיס

סיכום 1 עבודה עם אקסל מתוך קורס של האוניברסיטה הפתוחה

סיכום אקסל  סיכום 1 קורס האוניברסיטה הפתוחה

מטרת האקסל:

א.      יצירת טבלאות

ב.      גיליון אלקטרוני (חישובים ופונקציות)

ג.        תוכנה סטטיסטית.

התייחסות כללית

 • תא
  • כל מלבן נקרא תא
  • לכל תא יש שם (עמודה+ שורה)
  • שם התא שנמצאים בו נמצא גם בפינה השמאלית עליונה למטה
 • שורת הנוסחאות נמצאת למעלה:     שורת הנוסחאות =
 • באופן אוטומטי יש שלושה גליונות- אפשר להוסיף עוד מספר רב של גליונות
  • מינימום גליונות =1

כתיבת נוסחה

 • למשל תרגיל 1/ עמודה G תא G3

=C3+D3+E3+F3

 • דגש:
  • הסימן "= " הוא מחוייב המציאות ויהיה על זה דגש במבחן
  • הסימן " + " זהו אופרטור מתמטי
  • הסימן V (או enter ) פירושו אישור
  • הסימן X מוחק

כתובת יחסית= מונח

 • נניח שסימנתי תא להעתקה (למשל מהתרגיל הראשון/ את מה שרשמתי בתא G3 גררתי לאורך כל העמודה עד G9)
 • כשהאקסל רואה את הסימן: " = " הוא יודע שמדובר בנוסחה
 • ואז כשאני גורר (גרירת התא), הוא גורר יחסית לנקודת היציאה
  • כלומר
   • כשאני גורר לשורה חדשה, הוא מתאים שורה
   • כשאני גורר לעמודה חדשה, הוא מתאים לעמודה.

הסבר כיצד להפוך כתובת יחסית לכתובת קבועה

 • מוסיפים את סימן ה $ לפני החלק בכתובת שרוצים שיהפוך להיות קבוע
  • קיבוע שורה: c$10
  • קיבוע עמודה: $c10
  • קיבוע תא: $c$10

  • אפשר לכתוב $ גם בעזרת F4

שימוש בתא עזר

 • כאשר משתמשים בערך שעשוי להשתנות לעתים כמו למשל שער הדולר, אחוז הנחה על מוצר וכד', כדאי להשתמש עבור נתון זה בתא עזר
  • וזאת על מנת שכאשר הערך ישתנה נבצע שינויים בתא העזר בלבד.

אפשרות לתת שם לתת שם לתא

 • לוקחים תא ונותנים לו שם
 • (משל בתרגיל 2 תא K11)
 • הוספה/שם/ הגדרה: ורושמים למשל:  קריטריון_מעבר
  • לשים לב שאסור שיהיה רווחים.
 • היתרונות של נתינת שם לתא הוא
  • שאפשר לכתוב את השם שלו בחישובים השונים מבלי צורך למצוא אותו,
  • וכן גם שדרך הלחיץ העליון השמאלה אפשר להגיע אליו מיד
 • למשל שימוש בשם קריטריון _מעבר נמצא כבר בתא M3

הפונקציות השונות

 • (אפשר לפתוח דרך fx, וגם דרך הוספה / פונקציה' וגם דרך SHIFT+F3)

כתיבת פונקציה

 • בפונקציה הכוונה היא לסדרת פעולות חישוביות מוגדרות מראש לביצוע חישובים ולניתוח נתונים

 • הבדל בין נוסחה לפונקציה
  • בנוסחה המשתמש (אני) מגדיר מה לעשות
  • בפונקציה ההגדרות מוגדרות מראש
 • באקסל יש כ 400 פונקציות לערך, כשכל אחת מהן מבצעת פעולה אחרת.

חלקי הפונקציה

 • (ארגומנטים) שם הפונקציה =
 • בארגומנטים הכוונה לאיזה תאים אני מעוניין להפעיל את הפונקציה
 • לדוגמה פונקצית 1: SUM
 • (ארגומנטים) SUM=
 • (באופן כללי כל מחרוזת צריכה גרשיים: "  "

הנוסחאות עצמן

1) SUM

חישוב סה"כ ניקוד מצטבר

 • נמצאת במתמטיקה טריגונומטריה
 • הפונקציה מסכמת את כל הערכים הנתונים לפונקציה כארגומנטים (יש לה לחצן כלים å)

 • ניסוח:  (ארגומנטים) SUM=

בהתייחס לתרגיל 1 תא H3

  • בארגומנטים יכול להיות:
    • c3,d3,e3,f3
    • וגם c3:f3
 • במבחן נדרש לרשום: =SUM (C3:F3)

  • אפשר לכתוב את הפונקציה בשתי צורות
   • לכתוב ישירות בתא או למעלה בשורות הכתובת של התא
   • או דרך Fx

2) AVERAGE

חישוב ממוצע הציונים

 • נמצאת במתמטיקה וטריגונומטריה
 • הפונקציה יודעת לזהות תאים רקים ולא מחשבת אותם בממוצע (למשל שורה 5 ו 8)
  • (כלומר היא מחזירה את הערך הממוצע של קבוצת תאים)
  • בהתייחס לתרגיל 1 תא I3
  • AVERAGE(C3:F3)=

3) MAX

 • נמצא בסטטיסטיקה
 • חישוב הציון הגבוה
  • (מחזירה את הערך הגדול ביותר מתוך קבוצת הערכים)
  • בהתייחס לתא C11
  • =MAX(c3:c9)

4) MIN

 • חישוב הציון הנמוך
  • (מחזירה את הערך הקטן ביותר מתוך קבוצת נתונים)
 • נמצא בסטטיסטיקה
  • בהתייחס לתא C12
  • = MIN(D3:D9)

5) IF

למשל חישוב האם התלמיד עבר או נכשל על פי קריטריון (מעל 75 עובר)

 • נמצאת בקטיגורית לוגיקה
 • הפונקציה מחזירה ערך מסוים כאשר התנאי הנבון הוא TRUE וערך אחר כאשר התנאי הנבחן הוא FALSE
 • פונקצית IF (בהתייחס לתרגיל הראשון לתא K3)
75 <I3 תנאי
"עבר" מתקיים
"נכשל" לא מתקיים
 • (בפונקציות 1-4 היינו צריכים לתת את טווח הארגומנטים)
 • למבחן
 • ("נכשל","עבר",IF(I3>75

 • תנאי: I3>75  
 • מתקיים= "עבר"
 • לא מתקיים= "נכשל"
 • (במחשב קיים באג של תצוגה)
 • בהתייחס לתרגיל 2 תא M3 אחרי שהגדרנו את תא K11 – כקריטריון מעבר
  • תא M3
D3>קריטריון_מעבר תנאי
D3+D3*$K$13 מתקיים
D3 לא מתקיים

  • בהתייחס למבחן ולממן
   • השיטה לעבוד עם תוספת אחוזים/ מעמ' וכד' היא בצורה הזאת:
    • D3+D3*$K$13
    • {ולא בצורה של (למשל מע"מ) 100*1.17}

6 ) RANK

למשל דירוג תלמידים על פי ממוצע הציונים, כך שהתלמיד בעל הממוצע הגבוה ידורג כמספר 1, והתלמיד בעל הממוצע הנמוך כמספר 7 (בסדר עולה). הדירוג מתבצע ביחס לממוצע שאר התלמידים ברשימה

 • נמצאת בתוך הקטגוריה של סטטיסטיקה
 • זוהי פונקצית דירוג
  • כלומר היא מחזירה את הדירוג של מספר ברשימת מספרים.
 • יש לפונקציה הזאת 3 ארגומנטים

* בהתייחס לתרגיל 2 תא N3

H3 ערך לדרוג
$H$3:$H[א1] $9צריך $  כי בגרירה האקסל ישנה את זה. טווח
0 איך לדרג
 • בנוגע ל"איך לדרג" (0 או מספר אחר)
  • הכוונה מזווית הראיה של הדירוג
   • 0 (או כלום) פירושו ש 1 זה הכי גבוהה ו7 (או מספר אחר) הכי נמוך
   • מספר אחר פירושו ש 1 זה הכי נמוך ו 7 זה הכי גבוה
   • =RANK(H3,$H$3:$H$9,0)

7) AND

 • הפונקציה נמצאת בקטיגורית לוגי
 • הפונקציה מחזריה TRUE  אם כל הארגומנטים בנוסחה הם TRUE ו מחזירה FALSE   אם לפחות אחר מהארגומנטים הוא FALSE
 • בהתייחס לתרגיל 2 תא N3
c3>$N$12 חשבון
D3>$N$13 אנגלית
E3>$N$14 היסטוריה
F3>$N$15 תנך
   • במבחן צריך לדעת לרשום כך:
 • =AND(C3>$N$12,D3>$N$13,E3>$N$14,F3>$N$15)


8) OR

חישוב האם התלמיד קיבל ציון באחד המקצועות על פי קיטריון מוגדר בתחתית הטבלה

 • הפונקציה נמצאת בקטיגורית לוגי
 • הפונקציה מחזירה FALSE אם כל הארגומנטים שלה הם FALSE ומחזירה TRUE אם לפחות אחד מהם הוא TRUE

 • בהתייחס לתרגיל 2 תא P3
c3>$N$12 חשבון
D3>$N$13 אנגלית
E3>$N$14 היסטוריה
F3>$N$15 תנך

   • במבחן צריך לדעת לרשום
 • =OR(C3>$N$12,D3>$N$13,E3>$N$14,F3>$N$15)

9) NOT

חישוב האם קיבל התלמיד ציונים נמוכים בכל המקצועות

 • הפונקציה נמצאת בקטיגורית לוגי
 • היא מחזירה את הערך false  עבור ארגומנט true וההפך
 • בהתייחס לתרגיל 2 תא Q3
   • P3

   • במבחן צריך לדעת לרשום
    • NOT(P3)
  • באופן כללי:   NOT(NOT(P3))=P3

10) COUNTIF

למשל חישוב סה"כ התלמידים שנכשלו

 • הפונקציה נמצאת בקטיגורית סטטיסטיקה
 • היא סופרת על פי תנאי (למשל בכמה פעמים בטווח הופיע המילה נכשל)
  • כלומר היא מחזירה את מספר התאים בטווח הנתון אשר עונים על קריטריון מבוקש
  • (הפונקציות הקודמות חישוב מספרים
  • בפונקציה זאת מחשבים גם מילים)
 • בהתייחס לתרגיל 2 תא C13
K3:K9 טווח
"נכשל" קריטריון

  • במבחן צריך לרשום
   • =COUNTIF(K3:K9,("נכשל"

 • בהתייחס לתרגיל 2 תא C14
  • אפשרות ראשונה
H3:H9 טווח
<75 קריטריון

   • ואז במבחן צריך לרשום:
   • =COUNTIF(H3:H9,">75")

  • אפשרות שנייה (לשים לב ל & ולמרכאות)

H3:H9 טווח
<75 קריטריון

   • ואז במבחן צריך לרשום:
   • =COUNTIF(H3:H9,">"&קריטריון_מעבר)
   • או
   • =COUNTIF(H3:H9,">"&K11)
   • מצב כזה נקראה שירשור פונקציה
  • בשני המקרים לשים לב למיקומי המרכאות
  • ואותו דבר נכון גם ל SUMIF

11) SUMIF

חישוב סה"כ הניקוד שצברו התלמידים שנכשלו

 • הפונקציה נמצאת בקטיגורית המתמטיקה והטריגונומטריה
 • היא מסכמת על פי תנאי:
  • כלומר יש פה סיכום סלקטיבי
 • בהתייחס לתרגיל 2 תא C15
J3:J9 טווח
"נכשל" קריטריון
G3:G9 מה לסכם
  • במבחן צריך לרשום
    • =SUMIF(J3:J9,"נכשל",G3:G9)

12) COUNTA

למשל חישוב סה"כ התאים המלאים

 • הפונקציה נמצאת בקטיגורית סטטיסטיקה
 • היא בודקת את מספר התאים המלאים בטווח
  • במילים אחרות מחזירה את מספר התאים שאינם ריקים מתוך טווח נתון.
 • בהתייחס לתא c16  עד תא F16

C3:C9

טווח

   • מבחן צריך לכתוב:
   • =COUNTA(C3:C9)

13) COUNT

 • הפונקציה נמצאת בקטיגורית סטטיסטיקה
 • היא הפונקציה מחזירה את מספר התאים המכילים מספרים בלבד מתווך טווח נתון.
  • (
   • הפונקציה לא סופרת תאים המכילים טקסט, תאים המכילים מספרים עם סמלים או תאים רקים
   • הפונקציה כן סופרת אפסים, תאריכים וטקסט הניתן להמרה)
  • )
 • בהתייחס לתא C17  עד תא F17

C3:C9

טווח

ההבדל בין COUNT לבין COUNTA

 • COUNT  מסכמת כמה תאים עם מספרים יש בטווח (ולא שום דבר אחר)
 • COUNTA  מסכמת כמה תאים מלאים נמצאים בטווח (לא מבדילה אם בתא יש  מספר, מחרוזת וכד')

14) ROUND

 • הפונקציה נמצאת במתמטיקה טריגונומטריה
 • בהתייחס לתא C12  בתרגיל 3 / ריכוז לפי שנים
C11 מספר/ תא לעיגול
0 איך לעגל
 • דוגמא להסברת העניין:
  • את המספר 85.6 אפשר לעגל ל

86                     או 90

 • העיגול הוא תמיד כלפי מעלה (במקרה זה)
   • עם נכתוב 0 הוא יעגל ל 86
   • עם נכתוב +1 הוא יעגל ל 85.6
   • עם נכתוב -1   הוא יעגל לשמאל כלומר 90
   • עם נכתוב -2  הוא יעגל לשמאל פעמים כלומר 100
 • דוגמא נוספת
  • את המספר 83.4
   • עם נכתוב 0 הוא יעגל ל 83
   • עם נכתוב +1 הוא יעגל ל 83.4
   • עם נכתוב -1  הוא יעגל ל 80
   • עם נכתוב -2  הוא יעגל ל 100
   • =ROUND(D11,0)

15) MEDIAN

למשל חישוב הציון החציוני שבין ציוני התלמידים

 • הפונקציה מחזירה את החציון של קבוצת הערכים
 • חציון הוא האמצעים בקבוצת מספרים (חצי מהמספרים בקבוצה גדולים ממנו, וחצי קטנים ממנו)
 • נמצא בקטיגורית הסטטיסטיקה
C4:C10 הטווח
 • דוגמא: תא C13
 • =MEDIAN(D4:D10)

16) MODE

למשל חישוב הציון השכיח שבין ציוני התלמידים

 • זהו המספר השכיח מבין קבוצת מספרים
 • נמצא בקטיגורית הסטטיסטיקה
C4:C10 הטווח
 • דוגמא: תא C14
  • (אם לא קיים הוא רושם באנגלית סולמית- לא זמין
  • =MODE(D4:D10)

17) if מקונן

למשל

 • בקינון הכוונה פונקציה בתוך פונקציה
  • בתחילה צריך למלא: מתקיים, לא מתקיים
  • ואחרי זה את הפונקציה הבאה
 • התייחסות לתא O4

IF

תנאי
שומר על מגמה אם אמת
" " אם לא אמת
 • ממלאים קודם שני התאים : (אם אמת, ואם לא אמת) ועבור התנאי פותחים פונקציה חדשה- בהקשר זה AND
 • לאחר מכן מתקבל התא של התנאי ב IF

AND

F4>$F$17 תנאי
G4>F17 תנאי
H4>$F$17 תנאי
 • ואז מתקבל -צריך לדעת למבחן
  • =IF(AND(F4>$F$17,G4>F17,H4>$F$17, ( "שומר על מגמה", " ")
 • במבחן כדאי לשרטט קודם את שתי הטבלאות, ורק אז להשלים לביטוי השלם

IF מקונן 1 – ( פונקצית IF בתוך IF)

למשל חישוב הציון כולל הבונוס על פי קריטריונים המוגדרים (בתחתית טבלת המודל)

 • בהתייחס לתא R3

IF

H3>=92 תנאי
H3 + H3*$P$12 מתקיים
IF לא מתקיים

IF

H3>=85 תנאי
H3 + H3*$P$14 מתקיים
H3 לא מתקיים
 • IF(H3>=92, H3+H3*$P$12,IF(H3>=85,H3+H3*$P$14,H3))
 • (אפשר גם לחשב באופן אחר מלמטה למעלה)

IF

H3>=85 תנאי
IF מתקיים
H3 לא מתקיים

IF

H3>=92 תנאי
H3 + H3*$P$12 מתקיים
H3 + H3*$P$14 לא מתקיים
 • =IF(H3>=85, IF(H3>=92, H3 + H3*$P$12, H3 + H3*$P$14),H3)
 • (אפשר לעשות עד 7 IF אחד בתוך השני)

IF מקונן 2 (פוקנצית AND ו OR בתוך IF)

למשל חישוב האם התלמיד חזק בהיסטוריה (>93) או בחשבון (>84) וגם בתנך (>70) על פי קריטריונים המוגדרים (בתחתית טבלת המודל)

בנוגע לתא T3 דרך 1 (של המורה) – זוהי שאלה שהיתה במבחן

IF

OR תנאי
" תלמיד חזק " מתקיים
" " לא מתקיים

OR

E3>$N$14 תנאי
AND תנאי

AND

C3>$N$12 תנאי
F3>$N$15 תנאי
 • =IF(OR(E3>$N$14,AND(C3>$N$12, F3>$N$15)), " תלמיד חזק "," ")

בנוגע לתא T3 דרך 2 (שזוהי למעשה דרך 1)

E3>$N$14 תנאי
" תלמיד חזק  " מתקיים
IF לא מתקיים
C3>$N$12 תנאי
IF מתקיים
"  " לא מתקיים
F3>$N$15 תנאי
"תלמיד חזק " מתקיים
" " לא מתקיים

=IF(E3>$N$14," תלמיד חזק  ",IF(C3>$N$12,IF(F3>$N$15,""תלמיד חזק ," "),"  "))

 • בגלל עברית זה מתהפך באקסל

=IF(F3>$N$14," תלמיד חזק  ",IF(D3>$N$12,IF(G3>$N$15,"תלמיד חזק"," "),"  "))

18) MATCH

 • הפונקציה נמצאת בקטיגורית הפניות ובירור מידע
 • מחפשים ערך בתוך רשימת ערכים, ומוצאים את המיקום שלו בתוך רשימת הערכים
    • כלומר מחזיר מספר
 • לדוגמא: בהתייחסות לתרגיל 4 שנת 2002 תא  G18
C18 ערך לחיפוש
G3:G9 טווח
0 איך לחפש
    • למבחן
  • =MATCH(C18,G3:G9,0)
    • במקום C18  היה אפשר לרשום G4 אבל לא כדאי כי אם הוא ישתנה (בנתונים) אז זה יבלבל הכל
    • לפיכך בתור כלל עבודה אין להשתמש בקריטריון בנתון שנמצא בנתונים- אלא יש להשתמש בתא עזר

בנוגע לאיך לחפש

   • 0 פירושו לחפש מספר מתוך הרשימה- ומה שיהיה במבחן
   • ואז יש שתי אפשרויות:
     • לחפש מספר הכי קרוב למספר ברשימה (אם לא קיים)
     • +1   פירושו הכי קרוב אשר קטן ממנו
     • -1  פירושו הכי קרוב גדול ממנו
     • אבל בכל מקרה בשני המקרים הנ"ל צריך רשימה ממויינת
   • למבחן תמיד נכתוב 0
 • בכדי למצוא את המיקום ברשימה של ממוצע הציונים הגבוה ביותר (תא G19)
Max(H3:H9) ערך לחיפוש
H3:H9 טווח
0 איך לחפש
 • למבחן:
  • =MATCH(MAX(H3:H9),H3:H9,0)

19) INDEX

 • נמצא בהפניות ובירור מידע
 • הפונקציה הנ"ל נותנת את הערך שמופיע בנקודה המופיעה בין השורה לעמודה
 • למשל תתן את הערך X שנבקש ממנה שנשאל מה נמצא  בשורה 2 עמודה 3
עמוד 3
שורה 2 X
 • בנוגע לתא G20
B3:B9 טווח
G19 מספר שורה
 • ואז נקבל:
 • =INDEX(B3:B9,MATCH(MAX(H3:H9),H3:H9,0))
 • כי בתוך G19  יש:
 • =INDEX(B3:B9,MATCH(MAX(H3:H9),H3:H9,0))
 • הסבר כיצד להתמודד עם שאלה דומה במבחן
 • יש לצייר כפי שציירנו בכיתה:
B3:B9 טווח
מספר שורה
Max(H3:H9) ערך לחיפוש
H3:H9 טווח
0 איך לחפש

השילוב של …INDEX ו MATCH

 • זהו שילוב מאוד נפוץ
  • למשל עבור תא E3 בתרגיל המשתלה
 • =INDEX($H$3:$H$11,MATCH(C3,$G$3:$G$11,0))*D3
   • לזכור של INDEX   יש שני ערכים
   • ול MATCH יש שלושה ערכים שהשלישי הוא תמיד במבחן 0


20) LOOKUP

 • יש דרך אחרת (יותר קצרה) לעשות את מה שהפונקציה INDEX ו MATCH  עשו
 • הפונקציה נמצאת בהפניות וברור מידע
 • בהתייחס לתא G21
MAX(H3:H9) ערך לחיפוש
H3:H9 טווח
B3:B9 לאן לקשר נתונים
 • אבל הרשימה חייבת להיות ממוינת בסדר עולה מקטן לגדול (דרך סימון הנתונים, ואז נתונים/ מיון/ לפי הסדר הרצוי כלומר לפי עמודה H2:H9
  • =LOOKUP(MAX(H3:H9),H3:H9,B3:B9)
 • אפשר להגיד שזה הפוך מפונקצית ה INDEX  עם ה MATCH
 • בפונקצית ה INDEX  עם ה MATCH נתנו קודם את הטווח ואחרי זה חיפשנו מספר שורה
 • פה, ב LOOKUP  קודם מוצאים את מספר השורה ואחרי זה מתייחסים לטווח- אולם הנתונים צריכים להיות מסודרים (דרך המיון)

חזרה לעבודה עם אופיס

עבודה עם פאורפוינט Powerpoint (סיכום מקורס של האוניברסיטה הפתוחה)

Powerpoint

סיכום מקורס של האוניברסיטה הפתוחה

I מסך פתיחה

 • כשפותחים את ב powerpoint  אז מתקבל מסך פתיחה עם 3 אפשרויות

א) אשף התוכן האוטומטי

 • למי שלא יודע אז יש יתרון
 • אולם יש גם חיסרון מכיון שיש הרבה אפשרויות ולא תמיד ברור במה לבחור

ב) תבניות עיצוב

 • מגדירים מראש (מההתחלה) איך תראה המצגת בהבט העיצובי שלה,

ג) מצגת ריקה

 • ההסבר הבא יתמקד במצגת ריקה.

II מצגת ריקה

 • ישנם שלושה שלבים בבניית מצגת

א)      תוכן המצגת

ב)      עיצוב (רקע, צבעים וכד')

ג)        הוספת אפקטים (צלילים וכד')

א)  תוכן המצגת

1) שיקופית מתאר אוטומטי

 • מתקבלת שקופית מתאר אוטומטי
 • בחלון זה בוחרים איך תראה השקופית הנוכחית
 • למשל  הראשון משמאל זוהי שקופית ראשונה
 • אפשר להוסיף שקופית במספר צורות
 • מחלון הכלים (איקון 17 משמאל)
 • הוספה /שיקופית חדשה
 • קונטרול +M

2) הוספת תרשים

 • אפשר להוסיף תרשים בעזרת
 • לחיצה על איקון של התרשים (איקון 16 משמאל)
 • להוסיף שיקופית עם תרשים (למשל רביעית מצד ימין)
בהוספת תרשים יש 3  אופציות
 • כשמוסיפים תרשים אז מופיעה טבלת נתונים
א) נכנסים  לתאים ומשנים את הנתונים
ב) העתקת טבלת נתונים מהאקסל
 • בשקופית עם האקסל מעתיקים טבלת נתונים מהאקסל
ג)העתקת גרף מהאקסל
 • בוחרים שקופית ריקה (בלי גרף)
 • הולכים לאקסל ומעתיקים אותה לשיקופית (העתק הדבק)
 • (לא מעודכן מהאקסל)
 • הטיפול בגרף הוא כמו טיפול בגרף אקסל
3) כותרת תחתונה
 • תצוגה/ כותרת עליונה תחתונה
 • באקסל אין כותרת עליונה יש רק תחתונה

הכותרת התחתונה מורכבת משלושה חלקים

א) תאריך
 • מתעדכן אוטומטי או נקבע מראש
ב) מספר שיקופית
ג) כותרת תחתונה

ב) עיצוב

1) צורות אוטומטיות

 • למשל: צורות אוטומטיות/ צורות בסיסיות/ פרצוף שמח

2) סיבוב

 • בשורה למטה, איקון שלישי משמאל
 • לסמן את הצורה/ ללחוץ עליו/ ואז אפשר לסובב

3) רקע לשקופית

i)                   רקע לכל השיקופיות
 • אפשר לעשות רקע לשיקופית אשר יכיל את עצמו על כל השיקופיות:
 • עיצוב/ החל  עיצוב תבנית/ בחירת אחת האפשרויות
 • אפשרות זאת תופיע בכל השיקופיות במצגת.
 • עיצוב/ רקע
 • האפשרות: "החל על הכל "- מדברת על כל המצגת
 • האפשרות: "החל" – מדברת על שקופית בודדת
ii)                 שינוי צבעים (לכל השיקופיות או לשיקופית בודדת
 • "השמט גרפיקת רקע" זוהי אפשרות ספציפית לשקופית או להכל ביחד
 • לשים לב לאפשרות  צבעים נוספים
 • לשים לב לאפשרות אפקטי מילוי (אפשר ליצור דברים מרהיבים)
 • שלושה חלקים:
 • כותרת
 • טקסט וכד'
 • תחתון (מספר עמוד, כותרת תחתונה, תאריך)

4) עיצוב כל הכותרות של המצגת (תצוגה/ תבנית בסיס/ תבנית בסיס לשקופית

ג) אפקטים צלילים

1) אפשר לבחור אפקט מתוך רשימה שקיימת

 • הצגת שקופית/ הנפשה קבועה מראש/ בחירה

2) אפקטים שמרכיבים לבד

 • הצגת שקופית/ הנפשה מותאמת אישית
 • חלק של כותרת 1/ לבחור את החלק המתאים למעלה (כותרת למשל)
 • אפקטים, סדר תיזמון, איך זה יופעל- להתייחס לכל האופציות האלה (כן קלות ומשעשעות)
 • כמו כן אפשר להקליט מלל, לתזמן וכד'
 • אפשר להוסיף אפקט מעבר משקופית לשקופית

1)

III הצגת השקופית

א) תצוגה רגיל

 • אפשר להוסיף הערות בתצוגה רגילה

ב) סדרן השקופיות

 • יש לשים לב שבסדרן השקופיות אפשר להעביר את השקופיות מקום, למחוק וכד'

ג) עמוד הערות

 • אפשר לרשום הערות למצגת ואז להדפיס

חזרה לעבודה עם אופיס