קטגוריה: לימודים באוניברסיטה הפתוחה

עבודה עם עיצוב באקסל מתוך סיכום קורס באוניברסיטה הפתוחה

התייחסות כללית

 • תא
  • כל מלבן נקרא תא
  • לכל תא יש שם (עמודה+ שורה)
  • שם התא שנמצאים בו נמצא גם בפינה השמאלית עליונה למטה
 • שורת הנוסחאות נמצאת למעלה:     שורת הנוסחאות =
 • באופן אוטומטי יש שלושה גליונות- אפשר להוסיף עוד מספר רב של גליונות
  • מינימום גליונות =1

קיצורי דרך- עיקריים

 • גם נמצאים בסיכום נפרד של ישראל

I תנועה בגיליון

תנועה בתוך שורה
תא אחד ימינה è
תא אחד שמאלה ç
תחילת שורה Ctrl + è
סוף שורה Ctrl + ç

תנועה בתוך עמודה

תא אחד למטה ê
תא אחד למעלה é
תחילת עמודה Ctrl + é
סוף עמודה Ctrl + ê

תנועה בכל הגיליון

ראש הגיליון Ctrl + Home
פינה שמאלית תחתונה של נתוני הגיליון Ctrl + End
מסך אחד למטה Page Down
מסך אחד למעלה Page Up
מסך אחד שמאלה Alt + Page Up
מסך אחד ימינה Alt + Page Down

II תנועה בין גיליונות

תנועה לגיליון מסויים :לחיצה אחת על הלשונית המייצגת את הגיליון

תנועה סידרתית בין גיליונות: לחיצה על אחד הלחצנים הנמצאים בתחתית המסך.

III  תנועה בין תאים – F5 או רישום כתובת התא  בתיבת הכתובת.

IV סימון

תא בודד לחיצה אחת על התא הרצוי
עמודה שלימה לחיצה על מציין העמודה
מספר עמודות לחיצה על מציין העמודה הראשונה וגרירת העכבר
שורה שלימה לחיצה על מציין השורה
מספר שורות לחיצה על מציין השורה הראשונה וגרירת העכבר
מספר תאים רצופים לחיצה על התא הראשון וגרירת העכבר לתא האחרוןאו לחיצה על התא הראשון,  החזקת מקש SHIFT לחוץ ולחיצה על התא האחרון ברצף.
מספר תאים בודדים לא רצופים לחיצה על תא אחד החזקת מקש CTRL לחוץ ולחיצה על תאים נוספים.

תחום נתונים

לחיצה על המקשים  * +  CTRL
כל הגיליון לחיצה על הריבוע שבקצה הימני של מצייני העמודות והשורות.

V מה קורה כשהתא צר מלהכיל את הכיתוב בתוכו

 • אם תא צמוד ריק, אז הוא מציג את האינפורמציה עליו
 • אם התא הצמוד מלא אז התא הנ"ל מציג רק את האינפורמציה שנכנסת לתוכו

VI שינוי רוחב עמודה

א.  הצבת מצביע העכבר על הגבול השמאלי של מציין העמודה שינוי צורת מצביע העכבר לקו
עם חץ דו כיווני   וגרירת שולי העמודה ימינה או שמאלה להרחבה או הצרת העמודה התאמה.

ב.  תפריט עיצוב. / עמודה/ רוחב/ הקלדה

ג. העמודה שמעוניינים להרחיב, עומדים בגבול השמאלי שלה עם העמודה הסמוכה, ו 2 הקלקות מהירות – הדבר ירחיב את העמודה לרוחב של התא הרוחב ביותר.

VII שינוי גובה שורה

א.  הצבת מצביע העכבר על הגבול התחתון של מציין השורה שינוי צורת מצביע העכבר לקו עם
חץ דו כיווני   וגרירת שולי השורה למעלה או למטה להרחבה או הצרת השורה בהתאמה.

ב.  תפריט עיצוב.

VIII הוספת עמודה

א.      סימון העמודה שמימין לה יש להוסיף עמודה חדשה

תפריט הוספה ß  עמודות

ב.      להוספת מספר עמודות יש לסמן עמודות כמספר העמודות להוספה.

IX הוספת שורה

א.      סימון השורה שמעליה יש להוסיף שורה חדשה

תפריט הוספה ß  שורות.

ב.   להוספת מספר שורות יש לסמן שורות כמספר השורות להוספה.

X הקפאת שורות / עמודות

¨            הקפאת שורות ועמודות מתבצעת כשיש צורך לנוע בגיליון לאורך או לרוחב , ורוצים
לראות את כותרות העמודות או את כותרות השורות מכל תא בגיליון.

¨            בוחרים בתא, העמודה שמימינו תוקפא, והשורה שמעליו ß תפריט "חלון" ß "הקפא
חלוניות" .

¨            לביטול הקפאת חלוניות ß תפריט "חלון" ß "בטל הקפאת חלוניות".

XI הסתרת שורות / עמודות

¨            כשרוצים להסתיר נתונים מסויימים ניתן להסתיר שורות או עמודות שלימות

¨            הסתרת שורה/עמודה:סימון העמודות / השורות להסתרה ß עיצוב תאים ß עמודה /
שורה ß "הסתר"

¨            ביטול הסתרת שורה/עמודה: סימון השורות מעל ומתחת לשורה המוסתרת/ סימון
העמודות משני צדדי העמודה המוסתרת ß עיצוב תאיםß "בטל הסתרה"

XII מרכוז תאים

XIII סימון התאים למרכוז אנכי או אופקי ולחיצה על הלחצן

XIV עיצוב תאים

א.      סימון התא או התאים לעיצוב

תפריט עיצוב ß  תאים

ב.

בחירת  נושא העיצוב ע"י סימון האפשרות הרצויה.

XV גרירה דרך להעתיק נוסחה או פונקציה

 • לסמן את התא, בתא למעטה מצד שמאל מופיע ריבועון קטן, ואותו אפשר לגרור
  • (יש לשים לב האם התא מקובע ב דולר או שלא)

XVI תוויות

 • אם אני רוצה שהאקסל יתייחס למספר (למשל שנה) כאל תווית, ולא  כאל ספרות  אפשר להקליד לפני הספה גרש בודד (')
 • הגרש לא יוצג בתא

עיצוב

XVII גבולות

 • בתחילה יש לבחור את התאים :
   • CTRl + בחירה
   • CTRl + בחירה
   • וכד'
 • לאחר מכן: עיצוב/ תאים/ גבול
   • לבחור סגנון קו
   • לבחור קו מתאר (אמצעי)

XVIII הוספת רקע

 • לבחור את התאים
 • עיצוב/ תא / תבניות

XIX מיזוג תאים- להפוך לתא אחד

 • לבחור את התאים
 • עיצוב/ תא/ ישור
  • בבקרת טקסט לרשום מיזוג תאים

XX להפוך לאחוזים

 • עיצוב/ תא/ מספר/
 • ולבחור אחוזים (או דבר אחר)

XXI לראות כותרות מבלי להרחיב את העמודה

 • עיצוב/ תא/ יישור
  • לסמן גלישת טקסט
 • (אפשר גם לשים את הטקסט במקומות שונים בתא)

XXII "עבר / "נכשל" בצבעים שונים

 • נסמן
  • "עבר" בכחול
  • "נכשל" באדום
 • עיצוב/ עיצוב מותנה/ ולסמן

ערך התא

שווה ל..

נכשל (בלי מרכאות)

לצין את התבנית המתאימה (כולל צבע)

ערך התא שווה ל.. עבר (בלי מרכאות)
לצין את התבנית המתאימה (כולל צבע)

עבודה עם גליונות

(כל הדוגמאות מתייחסים לספריה שיעור שלישי אקסל, בקובץ "ישראל תרגיל 3", )

 • צריך ליצור תלות בין הנתונים במעבר מגיליון לגיליון

XXIII העברת מספר מגיליון לגיליון

  • דוגמא: התייחסות לגיליון ריכוז לפי שנים לתא C4
   • הולכים לתא בגיליון 2003 מעתיקים אותו וחוזרים לתא שאליו רוצים להדביק (D4)
   • בצורה דומה אפשר להעתיק ולהדביק עמודה שלמה וכד'

XXIV העברת נוסחא מגיליון לגיליון- כך ששינוי בגילוי המקור ישפיע על הגיליון הנוכחי

 • דוגמא: התייחסות לתא D4
 • כותבים "="
 • הולכים לתא המתאים בגיליון שמעוניינים להעתיק ממנו את הנוסחה ומאשרים (רושמים V)

XXV הגיליון נוכחי מחשב חישובים על נתונים מגליון קודם

 • דוגמא התיחסות לתא C15

XXVI העברת הנוסחא עצמה מגליון לגיליון

 • הכוונה היא להעביר את הנוסחה מגיליון לגיליון, בלי קשר לשינויים שיעשו בגיליון המקור
 • עושים העתק הדבק רגיל, אבל בגיליון שמעוניינים להעתיק ממנו מסמנים קודם קונטרול+ "~"

תרשימים

 • הולכים לאשף התרשימים (הוא נמצא באייקון על הלוח הרגיל)

חזרה לעבודה עם אופיס

סיכום 1 עבודה עם אקסל מתוך קורס של האוניברסיטה הפתוחה

סיכום אקסל  סיכום 1 קורס האוניברסיטה הפתוחה

מטרת האקסל:

א.      יצירת טבלאות

ב.      גיליון אלקטרוני (חישובים ופונקציות)

ג.        תוכנה סטטיסטית.

התייחסות כללית

 • תא
  • כל מלבן נקרא תא
  • לכל תא יש שם (עמודה+ שורה)
  • שם התא שנמצאים בו נמצא גם בפינה השמאלית עליונה למטה
 • שורת הנוסחאות נמצאת למעלה:     שורת הנוסחאות =
 • באופן אוטומטי יש שלושה גליונות- אפשר להוסיף עוד מספר רב של גליונות
  • מינימום גליונות =1

כתיבת נוסחה

 • למשל תרגיל 1/ עמודה G תא G3

=C3+D3+E3+F3

 • דגש:
  • הסימן "= " הוא מחוייב המציאות ויהיה על זה דגש במבחן
  • הסימן " + " זהו אופרטור מתמטי
  • הסימן V (או enter ) פירושו אישור
  • הסימן X מוחק

כתובת יחסית= מונח

 • נניח שסימנתי תא להעתקה (למשל מהתרגיל הראשון/ את מה שרשמתי בתא G3 גררתי לאורך כל העמודה עד G9)
 • כשהאקסל רואה את הסימן: " = " הוא יודע שמדובר בנוסחה
 • ואז כשאני גורר (גרירת התא), הוא גורר יחסית לנקודת היציאה
  • כלומר
   • כשאני גורר לשורה חדשה, הוא מתאים שורה
   • כשאני גורר לעמודה חדשה, הוא מתאים לעמודה.

הסבר כיצד להפוך כתובת יחסית לכתובת קבועה

 • מוסיפים את סימן ה $ לפני החלק בכתובת שרוצים שיהפוך להיות קבוע
  • קיבוע שורה: c$10
  • קיבוע עמודה: $c10
  • קיבוע תא: $c$10

  • אפשר לכתוב $ גם בעזרת F4

שימוש בתא עזר

 • כאשר משתמשים בערך שעשוי להשתנות לעתים כמו למשל שער הדולר, אחוז הנחה על מוצר וכד', כדאי להשתמש עבור נתון זה בתא עזר
  • וזאת על מנת שכאשר הערך ישתנה נבצע שינויים בתא העזר בלבד.

אפשרות לתת שם לתת שם לתא

 • לוקחים תא ונותנים לו שם
 • (משל בתרגיל 2 תא K11)
 • הוספה/שם/ הגדרה: ורושמים למשל:  קריטריון_מעבר
  • לשים לב שאסור שיהיה רווחים.
 • היתרונות של נתינת שם לתא הוא
  • שאפשר לכתוב את השם שלו בחישובים השונים מבלי צורך למצוא אותו,
  • וכן גם שדרך הלחיץ העליון השמאלה אפשר להגיע אליו מיד
 • למשל שימוש בשם קריטריון _מעבר נמצא כבר בתא M3

הפונקציות השונות

 • (אפשר לפתוח דרך fx, וגם דרך הוספה / פונקציה' וגם דרך SHIFT+F3)

כתיבת פונקציה

 • בפונקציה הכוונה היא לסדרת פעולות חישוביות מוגדרות מראש לביצוע חישובים ולניתוח נתונים

 • הבדל בין נוסחה לפונקציה
  • בנוסחה המשתמש (אני) מגדיר מה לעשות
  • בפונקציה ההגדרות מוגדרות מראש
 • באקסל יש כ 400 פונקציות לערך, כשכל אחת מהן מבצעת פעולה אחרת.

חלקי הפונקציה

 • (ארגומנטים) שם הפונקציה =
 • בארגומנטים הכוונה לאיזה תאים אני מעוניין להפעיל את הפונקציה
 • לדוגמה פונקצית 1: SUM
 • (ארגומנטים) SUM=
 • (באופן כללי כל מחרוזת צריכה גרשיים: "  "

הנוסחאות עצמן

1) SUM

חישוב סה"כ ניקוד מצטבר

 • נמצאת במתמטיקה טריגונומטריה
 • הפונקציה מסכמת את כל הערכים הנתונים לפונקציה כארגומנטים (יש לה לחצן כלים å)

 • ניסוח:  (ארגומנטים) SUM=

בהתייחס לתרגיל 1 תא H3

  • בארגומנטים יכול להיות:
    • c3,d3,e3,f3
    • וגם c3:f3
 • במבחן נדרש לרשום: =SUM (C3:F3)

  • אפשר לכתוב את הפונקציה בשתי צורות
   • לכתוב ישירות בתא או למעלה בשורות הכתובת של התא
   • או דרך Fx

2) AVERAGE

חישוב ממוצע הציונים

 • נמצאת במתמטיקה וטריגונומטריה
 • הפונקציה יודעת לזהות תאים רקים ולא מחשבת אותם בממוצע (למשל שורה 5 ו 8)
  • (כלומר היא מחזירה את הערך הממוצע של קבוצת תאים)
  • בהתייחס לתרגיל 1 תא I3
  • AVERAGE(C3:F3)=

3) MAX

 • נמצא בסטטיסטיקה
 • חישוב הציון הגבוה
  • (מחזירה את הערך הגדול ביותר מתוך קבוצת הערכים)
  • בהתייחס לתא C11
  • =MAX(c3:c9)

4) MIN

 • חישוב הציון הנמוך
  • (מחזירה את הערך הקטן ביותר מתוך קבוצת נתונים)
 • נמצא בסטטיסטיקה
  • בהתייחס לתא C12
  • = MIN(D3:D9)

5) IF

למשל חישוב האם התלמיד עבר או נכשל על פי קריטריון (מעל 75 עובר)

 • נמצאת בקטיגורית לוגיקה
 • הפונקציה מחזירה ערך מסוים כאשר התנאי הנבון הוא TRUE וערך אחר כאשר התנאי הנבחן הוא FALSE
 • פונקצית IF (בהתייחס לתרגיל הראשון לתא K3)
75 <I3 תנאי
"עבר" מתקיים
"נכשל" לא מתקיים
 • (בפונקציות 1-4 היינו צריכים לתת את טווח הארגומנטים)
 • למבחן
 • ("נכשל","עבר",IF(I3>75

 • תנאי: I3>75  
 • מתקיים= "עבר"
 • לא מתקיים= "נכשל"
 • (במחשב קיים באג של תצוגה)
 • בהתייחס לתרגיל 2 תא M3 אחרי שהגדרנו את תא K11 – כקריטריון מעבר
  • תא M3
D3>קריטריון_מעבר תנאי
D3+D3*$K$13 מתקיים
D3 לא מתקיים

  • בהתייחס למבחן ולממן
   • השיטה לעבוד עם תוספת אחוזים/ מעמ' וכד' היא בצורה הזאת:
    • D3+D3*$K$13
    • {ולא בצורה של (למשל מע"מ) 100*1.17}

6 ) RANK

למשל דירוג תלמידים על פי ממוצע הציונים, כך שהתלמיד בעל הממוצע הגבוה ידורג כמספר 1, והתלמיד בעל הממוצע הנמוך כמספר 7 (בסדר עולה). הדירוג מתבצע ביחס לממוצע שאר התלמידים ברשימה

 • נמצאת בתוך הקטגוריה של סטטיסטיקה
 • זוהי פונקצית דירוג
  • כלומר היא מחזירה את הדירוג של מספר ברשימת מספרים.
 • יש לפונקציה הזאת 3 ארגומנטים

* בהתייחס לתרגיל 2 תא N3

H3 ערך לדרוג
$H$3:$H[א1] $9צריך $  כי בגרירה האקסל ישנה את זה. טווח
0 איך לדרג
 • בנוגע ל"איך לדרג" (0 או מספר אחר)
  • הכוונה מזווית הראיה של הדירוג
   • 0 (או כלום) פירושו ש 1 זה הכי גבוהה ו7 (או מספר אחר) הכי נמוך
   • מספר אחר פירושו ש 1 זה הכי נמוך ו 7 זה הכי גבוה
   • =RANK(H3,$H$3:$H$9,0)

7) AND

 • הפונקציה נמצאת בקטיגורית לוגי
 • הפונקציה מחזריה TRUE  אם כל הארגומנטים בנוסחה הם TRUE ו מחזירה FALSE   אם לפחות אחר מהארגומנטים הוא FALSE
 • בהתייחס לתרגיל 2 תא N3
c3>$N$12 חשבון
D3>$N$13 אנגלית
E3>$N$14 היסטוריה
F3>$N$15 תנך
   • במבחן צריך לדעת לרשום כך:
 • =AND(C3>$N$12,D3>$N$13,E3>$N$14,F3>$N$15)


8) OR

חישוב האם התלמיד קיבל ציון באחד המקצועות על פי קיטריון מוגדר בתחתית הטבלה

 • הפונקציה נמצאת בקטיגורית לוגי
 • הפונקציה מחזירה FALSE אם כל הארגומנטים שלה הם FALSE ומחזירה TRUE אם לפחות אחד מהם הוא TRUE

 • בהתייחס לתרגיל 2 תא P3
c3>$N$12 חשבון
D3>$N$13 אנגלית
E3>$N$14 היסטוריה
F3>$N$15 תנך

   • במבחן צריך לדעת לרשום
 • =OR(C3>$N$12,D3>$N$13,E3>$N$14,F3>$N$15)

9) NOT

חישוב האם קיבל התלמיד ציונים נמוכים בכל המקצועות

 • הפונקציה נמצאת בקטיגורית לוגי
 • היא מחזירה את הערך false  עבור ארגומנט true וההפך
 • בהתייחס לתרגיל 2 תא Q3
   • P3

   • במבחן צריך לדעת לרשום
    • NOT(P3)
  • באופן כללי:   NOT(NOT(P3))=P3

10) COUNTIF

למשל חישוב סה"כ התלמידים שנכשלו

 • הפונקציה נמצאת בקטיגורית סטטיסטיקה
 • היא סופרת על פי תנאי (למשל בכמה פעמים בטווח הופיע המילה נכשל)
  • כלומר היא מחזירה את מספר התאים בטווח הנתון אשר עונים על קריטריון מבוקש
  • (הפונקציות הקודמות חישוב מספרים
  • בפונקציה זאת מחשבים גם מילים)
 • בהתייחס לתרגיל 2 תא C13
K3:K9 טווח
"נכשל" קריטריון

  • במבחן צריך לרשום
   • =COUNTIF(K3:K9,("נכשל"

 • בהתייחס לתרגיל 2 תא C14
  • אפשרות ראשונה
H3:H9 טווח
<75 קריטריון

   • ואז במבחן צריך לרשום:
   • =COUNTIF(H3:H9,">75")

  • אפשרות שנייה (לשים לב ל & ולמרכאות)

H3:H9 טווח
<75 קריטריון

   • ואז במבחן צריך לרשום:
   • =COUNTIF(H3:H9,">"&קריטריון_מעבר)
   • או
   • =COUNTIF(H3:H9,">"&K11)
   • מצב כזה נקראה שירשור פונקציה
  • בשני המקרים לשים לב למיקומי המרכאות
  • ואותו דבר נכון גם ל SUMIF

11) SUMIF

חישוב סה"כ הניקוד שצברו התלמידים שנכשלו

 • הפונקציה נמצאת בקטיגורית המתמטיקה והטריגונומטריה
 • היא מסכמת על פי תנאי:
  • כלומר יש פה סיכום סלקטיבי
 • בהתייחס לתרגיל 2 תא C15
J3:J9 טווח
"נכשל" קריטריון
G3:G9 מה לסכם
  • במבחן צריך לרשום
    • =SUMIF(J3:J9,"נכשל",G3:G9)

12) COUNTA

למשל חישוב סה"כ התאים המלאים

 • הפונקציה נמצאת בקטיגורית סטטיסטיקה
 • היא בודקת את מספר התאים המלאים בטווח
  • במילים אחרות מחזירה את מספר התאים שאינם ריקים מתוך טווח נתון.
 • בהתייחס לתא c16  עד תא F16

C3:C9

טווח

   • מבחן צריך לכתוב:
   • =COUNTA(C3:C9)

13) COUNT

 • הפונקציה נמצאת בקטיגורית סטטיסטיקה
 • היא הפונקציה מחזירה את מספר התאים המכילים מספרים בלבד מתווך טווח נתון.
  • (
   • הפונקציה לא סופרת תאים המכילים טקסט, תאים המכילים מספרים עם סמלים או תאים רקים
   • הפונקציה כן סופרת אפסים, תאריכים וטקסט הניתן להמרה)
  • )
 • בהתייחס לתא C17  עד תא F17

C3:C9

טווח

ההבדל בין COUNT לבין COUNTA

 • COUNT  מסכמת כמה תאים עם מספרים יש בטווח (ולא שום דבר אחר)
 • COUNTA  מסכמת כמה תאים מלאים נמצאים בטווח (לא מבדילה אם בתא יש  מספר, מחרוזת וכד')

14) ROUND

 • הפונקציה נמצאת במתמטיקה טריגונומטריה
 • בהתייחס לתא C12  בתרגיל 3 / ריכוז לפי שנים
C11 מספר/ תא לעיגול
0 איך לעגל
 • דוגמא להסברת העניין:
  • את המספר 85.6 אפשר לעגל ל

86                     או 90

 • העיגול הוא תמיד כלפי מעלה (במקרה זה)
   • עם נכתוב 0 הוא יעגל ל 86
   • עם נכתוב +1 הוא יעגל ל 85.6
   • עם נכתוב -1   הוא יעגל לשמאל כלומר 90
   • עם נכתוב -2  הוא יעגל לשמאל פעמים כלומר 100
 • דוגמא נוספת
  • את המספר 83.4
   • עם נכתוב 0 הוא יעגל ל 83
   • עם נכתוב +1 הוא יעגל ל 83.4
   • עם נכתוב -1  הוא יעגל ל 80
   • עם נכתוב -2  הוא יעגל ל 100
   • =ROUND(D11,0)

15) MEDIAN

למשל חישוב הציון החציוני שבין ציוני התלמידים

 • הפונקציה מחזירה את החציון של קבוצת הערכים
 • חציון הוא האמצעים בקבוצת מספרים (חצי מהמספרים בקבוצה גדולים ממנו, וחצי קטנים ממנו)
 • נמצא בקטיגורית הסטטיסטיקה
C4:C10 הטווח
 • דוגמא: תא C13
 • =MEDIAN(D4:D10)

16) MODE

למשל חישוב הציון השכיח שבין ציוני התלמידים

 • זהו המספר השכיח מבין קבוצת מספרים
 • נמצא בקטיגורית הסטטיסטיקה
C4:C10 הטווח
 • דוגמא: תא C14
  • (אם לא קיים הוא רושם באנגלית סולמית- לא זמין
  • =MODE(D4:D10)

17) if מקונן

למשל

 • בקינון הכוונה פונקציה בתוך פונקציה
  • בתחילה צריך למלא: מתקיים, לא מתקיים
  • ואחרי זה את הפונקציה הבאה
 • התייחסות לתא O4

IF

תנאי
שומר על מגמה אם אמת
" " אם לא אמת
 • ממלאים קודם שני התאים : (אם אמת, ואם לא אמת) ועבור התנאי פותחים פונקציה חדשה- בהקשר זה AND
 • לאחר מכן מתקבל התא של התנאי ב IF

AND

F4>$F$17 תנאי
G4>F17 תנאי
H4>$F$17 תנאי
 • ואז מתקבל -צריך לדעת למבחן
  • =IF(AND(F4>$F$17,G4>F17,H4>$F$17, ( "שומר על מגמה", " ")
 • במבחן כדאי לשרטט קודם את שתי הטבלאות, ורק אז להשלים לביטוי השלם

IF מקונן 1 – ( פונקצית IF בתוך IF)

למשל חישוב הציון כולל הבונוס על פי קריטריונים המוגדרים (בתחתית טבלת המודל)

 • בהתייחס לתא R3

IF

H3>=92 תנאי
H3 + H3*$P$12 מתקיים
IF לא מתקיים

IF

H3>=85 תנאי
H3 + H3*$P$14 מתקיים
H3 לא מתקיים
 • IF(H3>=92, H3+H3*$P$12,IF(H3>=85,H3+H3*$P$14,H3))
 • (אפשר גם לחשב באופן אחר מלמטה למעלה)

IF

H3>=85 תנאי
IF מתקיים
H3 לא מתקיים

IF

H3>=92 תנאי
H3 + H3*$P$12 מתקיים
H3 + H3*$P$14 לא מתקיים
 • =IF(H3>=85, IF(H3>=92, H3 + H3*$P$12, H3 + H3*$P$14),H3)
 • (אפשר לעשות עד 7 IF אחד בתוך השני)

IF מקונן 2 (פוקנצית AND ו OR בתוך IF)

למשל חישוב האם התלמיד חזק בהיסטוריה (>93) או בחשבון (>84) וגם בתנך (>70) על פי קריטריונים המוגדרים (בתחתית טבלת המודל)

בנוגע לתא T3 דרך 1 (של המורה) – זוהי שאלה שהיתה במבחן

IF

OR תנאי
" תלמיד חזק " מתקיים
" " לא מתקיים

OR

E3>$N$14 תנאי
AND תנאי

AND

C3>$N$12 תנאי
F3>$N$15 תנאי
 • =IF(OR(E3>$N$14,AND(C3>$N$12, F3>$N$15)), " תלמיד חזק "," ")

בנוגע לתא T3 דרך 2 (שזוהי למעשה דרך 1)

E3>$N$14 תנאי
" תלמיד חזק  " מתקיים
IF לא מתקיים
C3>$N$12 תנאי
IF מתקיים
"  " לא מתקיים
F3>$N$15 תנאי
"תלמיד חזק " מתקיים
" " לא מתקיים

=IF(E3>$N$14," תלמיד חזק  ",IF(C3>$N$12,IF(F3>$N$15,""תלמיד חזק ," "),"  "))

 • בגלל עברית זה מתהפך באקסל

=IF(F3>$N$14," תלמיד חזק  ",IF(D3>$N$12,IF(G3>$N$15,"תלמיד חזק"," "),"  "))

18) MATCH

 • הפונקציה נמצאת בקטיגורית הפניות ובירור מידע
 • מחפשים ערך בתוך רשימת ערכים, ומוצאים את המיקום שלו בתוך רשימת הערכים
    • כלומר מחזיר מספר
 • לדוגמא: בהתייחסות לתרגיל 4 שנת 2002 תא  G18
C18 ערך לחיפוש
G3:G9 טווח
0 איך לחפש
    • למבחן
  • =MATCH(C18,G3:G9,0)
    • במקום C18  היה אפשר לרשום G4 אבל לא כדאי כי אם הוא ישתנה (בנתונים) אז זה יבלבל הכל
    • לפיכך בתור כלל עבודה אין להשתמש בקריטריון בנתון שנמצא בנתונים- אלא יש להשתמש בתא עזר

בנוגע לאיך לחפש

   • 0 פירושו לחפש מספר מתוך הרשימה- ומה שיהיה במבחן
   • ואז יש שתי אפשרויות:
     • לחפש מספר הכי קרוב למספר ברשימה (אם לא קיים)
     • +1   פירושו הכי קרוב אשר קטן ממנו
     • -1  פירושו הכי קרוב גדול ממנו
     • אבל בכל מקרה בשני המקרים הנ"ל צריך רשימה ממויינת
   • למבחן תמיד נכתוב 0
 • בכדי למצוא את המיקום ברשימה של ממוצע הציונים הגבוה ביותר (תא G19)
Max(H3:H9) ערך לחיפוש
H3:H9 טווח
0 איך לחפש
 • למבחן:
  • =MATCH(MAX(H3:H9),H3:H9,0)

19) INDEX

 • נמצא בהפניות ובירור מידע
 • הפונקציה הנ"ל נותנת את הערך שמופיע בנקודה המופיעה בין השורה לעמודה
 • למשל תתן את הערך X שנבקש ממנה שנשאל מה נמצא  בשורה 2 עמודה 3
עמוד 3
שורה 2 X
 • בנוגע לתא G20
B3:B9 טווח
G19 מספר שורה
 • ואז נקבל:
 • =INDEX(B3:B9,MATCH(MAX(H3:H9),H3:H9,0))
 • כי בתוך G19  יש:
 • =INDEX(B3:B9,MATCH(MAX(H3:H9),H3:H9,0))
 • הסבר כיצד להתמודד עם שאלה דומה במבחן
 • יש לצייר כפי שציירנו בכיתה:
B3:B9 טווח
מספר שורה
Max(H3:H9) ערך לחיפוש
H3:H9 טווח
0 איך לחפש

השילוב של …INDEX ו MATCH

 • זהו שילוב מאוד נפוץ
  • למשל עבור תא E3 בתרגיל המשתלה
 • =INDEX($H$3:$H$11,MATCH(C3,$G$3:$G$11,0))*D3
   • לזכור של INDEX   יש שני ערכים
   • ול MATCH יש שלושה ערכים שהשלישי הוא תמיד במבחן 0


20) LOOKUP

 • יש דרך אחרת (יותר קצרה) לעשות את מה שהפונקציה INDEX ו MATCH  עשו
 • הפונקציה נמצאת בהפניות וברור מידע
 • בהתייחס לתא G21
MAX(H3:H9) ערך לחיפוש
H3:H9 טווח
B3:B9 לאן לקשר נתונים
 • אבל הרשימה חייבת להיות ממוינת בסדר עולה מקטן לגדול (דרך סימון הנתונים, ואז נתונים/ מיון/ לפי הסדר הרצוי כלומר לפי עמודה H2:H9
  • =LOOKUP(MAX(H3:H9),H3:H9,B3:B9)
 • אפשר להגיד שזה הפוך מפונקצית ה INDEX  עם ה MATCH
 • בפונקצית ה INDEX  עם ה MATCH נתנו קודם את הטווח ואחרי זה חיפשנו מספר שורה
 • פה, ב LOOKUP  קודם מוצאים את מספר השורה ואחרי זה מתייחסים לטווח- אולם הנתונים צריכים להיות מסודרים (דרך המיון)

חזרה לעבודה עם אופיס

עבודה עם פאורפוינט Powerpoint (סיכום מקורס של האוניברסיטה הפתוחה)

Powerpoint

סיכום מקורס של האוניברסיטה הפתוחה

I מסך פתיחה

 • כשפותחים את ב powerpoint  אז מתקבל מסך פתיחה עם 3 אפשרויות

א) אשף התוכן האוטומטי

 • למי שלא יודע אז יש יתרון
 • אולם יש גם חיסרון מכיון שיש הרבה אפשרויות ולא תמיד ברור במה לבחור

ב) תבניות עיצוב

 • מגדירים מראש (מההתחלה) איך תראה המצגת בהבט העיצובי שלה,

ג) מצגת ריקה

 • ההסבר הבא יתמקד במצגת ריקה.

II מצגת ריקה

 • ישנם שלושה שלבים בבניית מצגת

א)      תוכן המצגת

ב)      עיצוב (רקע, צבעים וכד')

ג)        הוספת אפקטים (צלילים וכד')

א)  תוכן המצגת

1) שיקופית מתאר אוטומטי

 • מתקבלת שקופית מתאר אוטומטי
 • בחלון זה בוחרים איך תראה השקופית הנוכחית
 • למשל  הראשון משמאל זוהי שקופית ראשונה
 • אפשר להוסיף שקופית במספר צורות
 • מחלון הכלים (איקון 17 משמאל)
 • הוספה /שיקופית חדשה
 • קונטרול +M

2) הוספת תרשים

 • אפשר להוסיף תרשים בעזרת
 • לחיצה על איקון של התרשים (איקון 16 משמאל)
 • להוסיף שיקופית עם תרשים (למשל רביעית מצד ימין)
בהוספת תרשים יש 3  אופציות
 • כשמוסיפים תרשים אז מופיעה טבלת נתונים
א) נכנסים  לתאים ומשנים את הנתונים
ב) העתקת טבלת נתונים מהאקסל
 • בשקופית עם האקסל מעתיקים טבלת נתונים מהאקסל
ג)העתקת גרף מהאקסל
 • בוחרים שקופית ריקה (בלי גרף)
 • הולכים לאקסל ומעתיקים אותה לשיקופית (העתק הדבק)
 • (לא מעודכן מהאקסל)
 • הטיפול בגרף הוא כמו טיפול בגרף אקסל
3) כותרת תחתונה
 • תצוגה/ כותרת עליונה תחתונה
 • באקסל אין כותרת עליונה יש רק תחתונה

הכותרת התחתונה מורכבת משלושה חלקים

א) תאריך
 • מתעדכן אוטומטי או נקבע מראש
ב) מספר שיקופית
ג) כותרת תחתונה

ב) עיצוב

1) צורות אוטומטיות

 • למשל: צורות אוטומטיות/ צורות בסיסיות/ פרצוף שמח

2) סיבוב

 • בשורה למטה, איקון שלישי משמאל
 • לסמן את הצורה/ ללחוץ עליו/ ואז אפשר לסובב

3) רקע לשקופית

i)                   רקע לכל השיקופיות
 • אפשר לעשות רקע לשיקופית אשר יכיל את עצמו על כל השיקופיות:
 • עיצוב/ החל  עיצוב תבנית/ בחירת אחת האפשרויות
 • אפשרות זאת תופיע בכל השיקופיות במצגת.
 • עיצוב/ רקע
 • האפשרות: "החל על הכל "- מדברת על כל המצגת
 • האפשרות: "החל" – מדברת על שקופית בודדת
ii)                 שינוי צבעים (לכל השיקופיות או לשיקופית בודדת
 • "השמט גרפיקת רקע" זוהי אפשרות ספציפית לשקופית או להכל ביחד
 • לשים לב לאפשרות  צבעים נוספים
 • לשים לב לאפשרות אפקטי מילוי (אפשר ליצור דברים מרהיבים)
 • שלושה חלקים:
 • כותרת
 • טקסט וכד'
 • תחתון (מספר עמוד, כותרת תחתונה, תאריך)

4) עיצוב כל הכותרות של המצגת (תצוגה/ תבנית בסיס/ תבנית בסיס לשקופית

ג) אפקטים צלילים

1) אפשר לבחור אפקט מתוך רשימה שקיימת

 • הצגת שקופית/ הנפשה קבועה מראש/ בחירה

2) אפקטים שמרכיבים לבד

 • הצגת שקופית/ הנפשה מותאמת אישית
 • חלק של כותרת 1/ לבחור את החלק המתאים למעלה (כותרת למשל)
 • אפקטים, סדר תיזמון, איך זה יופעל- להתייחס לכל האופציות האלה (כן קלות ומשעשעות)
 • כמו כן אפשר להקליט מלל, לתזמן וכד'
 • אפשר להוסיף אפקט מעבר משקופית לשקופית

1)

III הצגת השקופית

א) תצוגה רגיל

 • אפשר להוסיף הערות בתצוגה רגילה

ב) סדרן השקופיות

 • יש לשים לב שבסדרן השקופיות אפשר להעביר את השקופיות מקום, למחוק וכד'

ג) עמוד הערות

 • אפשר לרשום הערות למצגת ואז להדפיס

חזרה לעבודה עם אופיס

מבוא לאינטרנט – 5- מושגים נוספים באינטרנט ותוספות

Domain name

 • תחום, חלוקה של האינטרנט לפי ארץ וסוג ארגון

ATTACHMENT (3)

 • זהו קובץ מצורף, קובץ שנשלח ביחד עם ההודעה האלקטרונית

פורטל

 • שער אינטרנט
  • זהו דף אינטרנט שמציע חדשות, כלי חיפוש וקישורים מעילים אחרים
  • המטרה שלו להוות נקודת פתיחה נוחה לשיטוט באינטרנט

java

 • זוהי שפת תיכנות ליישומים מבוססי רשת הפועלים בדפי WWW באינטרנט

אתר אינטרנט

מודם (4)

 • מודם הוא התקן אשר מאפשר לשני מחשבים לתקשר ביניהם דרך קו טלפון
 • חשובה המהירות של המודם

דף הבית של הדפדפן (2)

קישור (2)

 • קישורים של טקסט המצוינים בדרך כלל על ידי גופן בצבע שונה (לעיתים עם קו תחתון), כאשר מצביעים על המילים המודגשות משתנה מצביע העכבר ומקבל צורת כף יד.

חדר צ'ט

מבוא לאינטרנט – 4 – חיפוש מידע באינטרנט

ישנן 4 אסטרטגיות של חיפוש מידע באינטרנט:

א)      חיפוש על פי כתובת ידועה.

ב)      חיפוש מושכל או ניחוש.

ג)        חיפוש במאגרי מידע או קטיגוריות או אינדקסים.

ד)       חיפוש בעזרת מנוע חיפוש.

א) חיפוש על פי כתובת ידועה

  • מצב שבו אני יודע את כתובת האתר,
  • ואז אני לוקח את האינפורמציה מהאתר

ב) חיפוש מושכל או ניחוש

  • ניחוש מושכל של כתובת האתר- כלומר מנחש כתובת על פי היגיון מסוים (של מדינה, וכד')
  • למשל:
   • אם אני מחפש את הכתובת של אגד – egged
   • אם אני מחפש את האתר של הכנסת:

  • למשל היתה שאלה: מה תהיה כתובת האתר של מכנות מחשבים שנמצאת בתל אביב.

ג) במאגרי מידע או קטיגורית אינדקסים

  • מדריך
   • מקטלג חלק (קטן) של האינטרנט (הוא לא מחפש מידע)
   • המדריכים מאורגנים באופן נוח וקל לשימוש
   • (למעשה הם נראים ופועלים כמו מדריכי דפי הזהב המודפסים)
   • Yahoo  הוא המדריך המפורסם ביותר באינטרנט

  • למשל אם אני רוצה ללכת לחפש מגרשי טניס שעשויים מחימר,
  • אני אלך לוואלה/ נענע/ וכד'
   • ספורט/ טניס
  • למעשה החיפוש באינדקסים הוא בצורת עץ:
   • נבנה על ידי מומחים, ואני כמשתמש עובר מנושא לתת נושא, לתת תת נושא עד שאני מוצא את מבוקשי.

ד) חיפוש בעזרת מנועי חיפוש

  • מנוע חיפוש (על פי המורה )
   • זוהי תוכנה או אוסף של תוכנות שסורקות באופן אוטומטי אתרי אינטרנט למצוא דפי מידע המכילים בצורה זו או אחרת קישורים לנושא הנדרש

  • אין ושם מנוע חיפוש שסורק את כל האינטרנט
   • לכל מנוע חיפוש יש שאתרים שאליו הוא מקושר/ ומקושרים אליו.
   • כמות האתרים תלויה בגדול המנוע

  • כל אתר שמתקשר עם המנוע, המנוע מקטלג אותו לפי נושא, ואז הוא בונה עץ קטיגוריות, הוא פונה לקטיגוריות הנושא ועושה סריקה שלהם.

תרגיל שעשינו בכיתה (מבוא לדיאגרמות ואן)

   • חיפשנו את שדה התעופה קנדי בניו יורק
    • New York Kennedy Airport

אליפסה: NY

חיפוש בוליאני

+

AND

וגם

OR

או

NOT

לא

"    "

ביטוי מדוייק (כולל רווחים)

  • הסימנים האלה משמעותי רק כאשר מפעילים חיפוש על מספר מילים
   • נקרא מחרוזת חיפוש-= מספר מילים
   • במילה אחת אין חיפוש בוליאני
  • לכל מנוע חיפוש יש את הגדרות משלו

לזכור למבחן

   • הסימן  + (AND) מצמצם את התוצאות
   • הסימן OR מרחיב את התוצאות

   • שאלה ממבחן
    • תוצאות החיפוש התקבלו ב AND
    • אם נחליף מ AND ל OR, מה יקרה לתוצאות
   • תשובה
    • הדבר יגדיל את התוצאות
    • ( אם נעבור מ OR ל AND הדבר יקטין את התוצאות)

 • יש אתרים שהם גם מנוע חיפוש וגם קישורים, והם נקראים פורטלים
  • כלומר בפורטל יש
   • גם מנוע חיפוש
   • וגם קישורים
  • גוגול הוא דוגמא למנוע חיפוש
  • וואלה הוא דוגמא לפורטל

הבדלים בין מנוע חיפוש לבין אינדקס

 • קיימים הבדלים נכרים בדרך שבה הם מארגנים את האינטרנט

מנוע חיפוש אוטומטי

אינדקס= מנוע חיפוש ידני

איך מתבצע החיפוש

בדיקת האתרים

החיפוש מתבצע על ידי תוכנה אוטומטית שסורקת אתרים

האתרים לא נבדקים על ידי אנשים

חיפוש מתבצע על ידי אנשים

האנשים בודקים וממיינים את האתרים

כמות תוצאות החיפוש

מיון תוצאות החיפוש

תוצאות החיפוש רבות יותר (יותר כמות)

תוצאות החיפוש ממוינות פחות

תוצאות החיפוש מעטות יותר

תוצאות החיפוש ממוינות יותר (יותר איכות)

ארגון תוצאות החיפוש

תוצאות מאורגנות בצורה טובה פחות

תוצאות מאורגנות בצורה טובה יותר

אם אני רוצה לחפש מידע על מורה מומלץ לשיטת אלכסנדר באינטרנט איך אעשה זאת?

1. על ידי שאלה במנוע חיפוש

2. על ידי גלישה לאינדקסים

3. על ידי כניסה לקבוצות דיון

4. חיפוש בלוג שיטת אלכסנדר או קהילה

אם אני רוצה לחפש מידע באינטרנט בנושא טרויה איך אעשה זאת

1)       על ידי שאילת במנוע חיפוש ( Trivia Test)

2)       על ידי גלישה לאינדקסים על פי קטיגוריות (לדוגמא "בידור/ חידונים/ טרוויה)

3)       על ידי כניסה לקבוצות דיון שעוסקות בחידונים והפניית שאלה למשתתפים

מבוא לאינטרנט – 3 – ישומי האינטרנט- ישומים שקשורים לתקשורת בין אישית

א) אי מייל: דואר אלקטרוני

ב) IRC= Internet Relay Chat–  צ'טים:

· שיחות אישיות ICQ – כלי בו כל מספר אנשים הנמצאים כרגע ברשת יכולים להיוועד ביניהם

 • זוהי למעשה תוכנה שמפעילה יישום
 • IRC= "קבוצת שיחה
 • שני מאפיינים ל IRC (יש לזכור למבחן)

1)       מתקיים בזמן אמיתי

2)       הנושא שעליו מדובר הוא לא מוגדר

ג) קבוצת דיון

 • קבוצות דיון – זוהי שרשרת מאמרים ותגובות הנוצרת על ידי שיגור הודעות מהמשתתפים בקבוצת הדיון. בדרך כלל עוסקות קבוצות הדיון בנושאים מוגדרים.


שני מאפיינים לקבוצת

1)       לא מתקיים בזמן אמיתי

2)       הנושא המדובר הוא מוגדר

טבלה לזכור

קבוצת שיחה

קבוצת דיון

זמן

אמיתי

לא אמיתי

נושא

לא מוגדר

נושא מוגדר

מושגים נוספים

8 שיחות ועידה IRC (או: קבוצות שיחה) – אמצעי לקיום "שיחות" עם משתמשי אינטרנט אחרים בזמן אמיתי, בשונה מקבוצת הדיון שיחות הועידה הן אינטרקטיביות.

מבוא לאינטרנט – 2- כתובת אתר באינטרנט

 • שלושה תנאים שנדרשים בכדי לבצע מעבר מאתר אחד לאתר אחר:

א)      דפדפן

ב)      שפה

ג)        כתובת

א) דפדפן

 • דפדפן – תוכנית המאפשרת לקרוא את המסמכים (או, הדפים) המועברים ברשת.

ב) שפה

HTLM Hyper Text Markup Language

 • זוהי שפת הסימון הבינלאומית שבה משתמשים על מנת לעצב מסמכים שיוצגו באינטרנט (web)
 • השפה הזאת כוללת קודים לסימון המשולבים בטקסט,
 • הקובעים כיצד יראה הטקסט על המסך וכיצד יוצגו מרכיבי המולטימדיה.
 • בנוסף מגדירים הקודים את החלקים במסמך שיתפקדו כהיפר טקסט,
 • כאשר הדפדפן קורא קובץ HTLM הוא מפענח את הקודים ועל פיהם הוא מציג את הגרפיקה והמולטימדיה על המסך.

 • בשפה של הסיכום מהאינטרנט
 • מסמכי ה – Web מעוצבים בשפה הנקראת HTML (שפת סימון להיפר טקסט). יחודו של מסמך HTML הוא בקישורים המובנים בו והמאפשרים מעבר ממסמך למסמך באופן שקוף למשתמש.
 • גלישה – מעבר חופשי ממסמך למסמך ללא הקלדה או ציון כתובת, אלא רק על ידי לחיצה על קישורים.

HTTP – hyper text transfer protocol

 • זהו הפרוטוקול שמגדיר איך דפי ה web מועברים דרך האינטרנט
 • זהו למעשה פרוטוקול העברה המטפל באריזה ופירוק של מידע הנשלח.

www – world wide web

 • זהו מארג בינלאומי של רשת האינטרנט
 • מדובר על יישום שמשתמש בפרוטוקול http להעברת דפי היפר טקסט
 • דפי היפרטקסט (http) הם דפי מידע הכוללים קישורים לדפי מידע והם מאפשרים מעבר בין דפי מידע הנמצאים במקומות שונים ובמחשבים שונים באופן לא סדרתי
 • במילים של הסיכום באינטרנט

 • היפר טקסט – מסמך המכיל קישורים למסמך אחר או לחלקים אחרים באותו מסמך.
 • כתובות העמודים המקושרים מאוחסנות במסמך באופן שקוף למשתמש, אשר אינו צריך לדעת את כתובת המסמך אליו הוא עובר בלחיצת כפתור העכבר.

 • כלומר מדף היפר טקסט אחד אפשר להגיע להרבה דפי היפרטסקסט אחרים, שכל אחד מהם יכול להיות במקום אחר בעולם

ההבדל בין http  לבין WWW

 • http – זוהי שפה, המגדירה איך מתבצעת העברה של דפי האינטרנט מדף אחד למשנהו.
 • www – זהו ישום המשתמש בשפת http ע"מ לבצע את המעבר מדף אחד למשנהו.

ג) כתובת

יהיה צורך לעשות ניתוח של כתובת אינטרנט- ויש לזכור את הטבלה בהמשך בעל פה

באופן כללי

כתובות של אתרי WEB מכונות כתובת URL (מאגר משאבים אחיד – Uniform Resource Locator)

תיבת טקסט: ארץ האתרתיבת טקסט: סיומת - סוג האתרתיבת טקסט: שם האתרתיבת טקסט: רשת האינטרנט

ניתוח כתובת של אתר

http://telem.openu.ac.il/courses/2005a/c10159

Courses=מחיצה

4.

il

=קוד מדינה (ישראל)

3.

ac

= קוד סוג אירגון, או סוג המוסד שאליו שייך המחשב (מוסר אקדמי)

2.

openu

= קוד, שם האירגון או המוסד שאליו שייך המחשב

1.

telem

= קוד שם המחשב או המשתמש

www

=מארג בינלאומי של רשת האינטרנט

http

=שפה

כלומר זהו הפרוטוקול שמגדיר איך דפי ה web  מועברים דרך האינטרנט

2005a= תת מחיצה

c10159= דף

חלק 1  ו 2 יכולים להתאחד לחלק אחד

ואז מדובר על שם האתר

 • אם יש רק שלושה חלקים בכתובת זה אומר שחלק 1 וחלק 2 התאחדו
 • לחלקים 3 ו 4 יש מוסכמות:

ניתוח נוסף

אתר שיטת אלכסנדר הנמצא בכתובת: http://www.orshahar.com

http=שפה -כלומר זהו הפרוטוקול שמגדיר איך דפי ה web  מועברים דרך האינטרנט

www= מארג בינלאומי של רשת האינטרנט

orshahar= קוד, שם האירגון או המוסד שאליו שייך המחשב

com= חברה עיסקית.

טבלה נוספת לחלק 3

הקוד

סוג השימוש

Info

מיועדת לכל שימוש

Biz

מיועדת לעסקים

Name

מיועדת לשימוש על ידי יחידים

Pro

מיועדת לאנשים מקצוע כגון:

רואי חשבון, עורכי דין, רופאים

Museum

מיועדת למוזאונים

Coop

מיועדת לקואופרטיבים

Aero

מיועדת לתעשיית התעופה

טבלה לחלק 3- סיומות נפוצות המעידות על סוג האתר

הקוד

סוג המוסד

ac

מוסדות אקדמיים

edu

מוסדרות אקדמיים בארצות הברית

co

חברות מסחריות מקומיות

com

חברות מסחריות בין לאומיות בדרך כלל בארצות הברית

gov

משרדי ממשלה וחברות ממשלתיות

org

ארגונים ציבוריים, ארגונים ללא מטרות רווח

mil

מוסדות ביטחון וארגונים צבאיים

k12

מוסדות חינוך (עד תיכונים – 12 שנות לימוד)

net

חברות המספקות שירותי אינטרנט (ספקי אינטרנט)

הערה

היכן שמדובר רק על ארצות הברית (למשל edu  , com   אז לא צריך את החלק הרביעי, של המדינה

טבלה לחלק 4 – קודים למדינה בה נמצא המחשב

הקוד

המדינה

at

אוסטריה

au

אוסטרליה

is

איסלנד

uk

בריטניה

de

גרמניה

jp

יפן

il

ישראל

es

ספרד

pl

פולין

fr

צרפת

ca

קנדה

se

שוודיה

אם אין קוד מדינה אז ברור שמדובר בארצות הברית

כתובת דואר אלקטרוני

המבנה הכללי:

מדינה . סוג חברה . שם חברה @ שם

 • למשל

orlan@zahav.net.il

Il=

קוד המדינה שבה נמצא המחשב במקרה זה ישראל

Net=

קוד, סוג החברה, במקרה זה חברה שמספקת שירותי אינטרנט

Zahav=

קוד שם החברה, במקרה זה "אינטרנט זהב"

@=

קודם שמאפיין  משתמש בדואר אלקטרוני

orlan=

שם משתמש

מבוא לאינטרנט 1 – רשתות תקשורת

רשת תקשורת מחשבים computer network

 • בראש ובראשונה רשת האינטרנט היא רשת תקשורת מחשבים
 • רשת תקשורת מחשבים זה אוסף מחשביים עצמאיים שמחוברים ביניהם באופן פיסי, באמצעות כבלים או אמצעים אלחוטיים (גלי רדיו, לווין) או אמצעי תקשורת אחרים

רשת תקשורת מקומית LAN- local area network

 • רשמת תקשורת הכוללת כמה מחשביים עצמאיים הנמצאים בטווח פיסי קרוב (בדרך כלל באותו בנין או בבנינים סמוכים).
 • רשתות תקשורת מקומיות נמצאות בארגונים מסחריים וציבוריים, במוסדות השכלה וכד'

רשת תקשורת אזורית MAN- metropolitan area network

 • הכוונה למספר מחשבים עצמאיים שפרושים בטווח גיאוגרפי רחב יותר ומחוברים ביניהם באופן פיזי
 • למשל באותה עיר (למשל אשקלון מחוברת ברשת תקשורת אזורית)

רשת תקשורת רחבה WAN – wide area networks

 • זוהי רשת מחשבים המייצגת מערכת של קישורים המחברת מחשבים מרוחקים ומאפשרת זרימת מידע ביניהם
 • רשת זו מכילה בתוכה גם רשתות מקומיות (LAN) וגם רשתות אזוריות (MAN)
 • מאפיין עיקרי ברשת זו זה אי התלות בחיבורים פיסיים בין המחשבים.
  • מכיוון שכך רשת זו לא מוגבלת לאזור גיאוגרפי כלשהו, ולכן רשת זו פרושה על מרחב גיאוגרפי רחב מאוד, בדרך כל ארץ או יבשת.

רשת האינטרנט internet המכונה רשת הרשתות

 • זוהי רשת תקשורת גלובלית שמורכבת מאוסף של

§         מחשבים עצמאיים,

§         רשתות מקומיות,

§         רשתות אזוריות

§         רשתות רחבות ורחבות

 • שכולם מחוברים ביניהם ויוצרים מערך תקשורת בין לאומי מורכב.

 • רשת האינטרנט כוללת מחשבים מסוגים שונים הפזורים ברחבי העולם ממחשבים אישים ועד למחשבי על.

   • במילים אחרות

    • אינטרנט – רשת כלל עולמית המקשרת מיליוני מחשבים.
    • רשת (network) – מערכת של קישורים המחברת מחשבים מרוחקים ומאפשרת זרימת מידע ביניהם.

    • המארג הכלל עולמי – World Wide Web , WWW הוא קטע המולטימדיה של האינטרנט. משלב מידע טקסטואלי עם תמונות וצלילים.

מושגים נוספים:

TCP/IP Transmission Control Protocol/ Inernet Protocol

 • זהו השם של מערכת התקשורת הבסיסית של האינטרנט
 • אם חלק כלשהו של הרשת TCP/IP כושל,שאר הרשת מסוגלת להמשיך ולתפקד
 • אפשר לצייד כל מחשב במערכת TCP/IPכך שיהיה מסוגל להתחבר לאינטרנט (אפשר גם להתחבר בטכנולוגיות אחרות (מעין דלת אחורית)

8        במילים של הסיכום מהאינטרנט

8        פרוטוקול TCP/IP – פרוטוקול הרשת, ה"שפה המשותפת" של האינטרנט המאפשרת למחשבים שונים להעביר ביניהם מידע לפי נהלים מוסכמים. מיושם באמצעות תוכנת ההתחברות לרשת.

שרת FTP תוכנית המאפשרת העברת קבצים ממחשב למחשב.

Telenet עמוד 5

 • זהו יישום אשר מאפשר להתקשר ממחשב מקומי למחשב מרוחק ולעבוד בו באופן אינטראקטיבי
  • באופן זה פותחת רשת האינטרנט את סביבת המחשבים העולמית למשתמש המקומי
  • למשל סטודנט באו"פ שיש לו הרשאה לעבוד במחשב של האו"פף יכול להתחבר למחשב האופ

הורדה DOWNLOAD – העתקת קובץ או תכנית ממחשב מארח אל המחשב שלך.

העלאה UPLOAD – העתקת קובץ מהמחשב שלך אל המחשב המארח.

ספק שירות

 • גוף מסחרי שעיסוקו מתן גישה ושירותי קישור לאינטרנט.
 • הספק מעמיד לרשות המנויים קווי טלפון המצוידים במודמים ומחוברים למחשב של הספק. מחשב הספק מחובר בקישור מהיר אל ספקים הקשורים לעמוד השדרה המרכזי של אינטרנט.

חשבון אצל ספק השירות – בעת ההתקשרות מקבלים שם מזהה וסיסמת כניסה לרשת.

קו ISDN

 • רשת ספרתית לשירותים משולבים , Integrated Services Digital Network.
 • המודמים הרגילים מתקשרים על-ידי המרת האות הדיגיטלי מהמחשב שלך לאות אנלוגי, ולאחר מכן משדר אות אנלוגי דרך קווי טלפון רגילים.
 • ISDN  מתקשר כאות ספרתי ומורכב למעשה משני קווי טלפון דיגיטליים. כדי להתחבר לקו ISDN נדרש (במקום מודם) התקן מיוחד העוסק בדחיסת מידע, בקרה על שלמות המידע המגיע או המשודר, ההידברות עם המודם שבצד השני ובתהליך החיוג וההתחברות.